Takip Edin

 Paylaş

Nasıl Vahiy Bilgisi Alırız

İsa şöyle yanıtladı: “Göklerin Egemenliği’nin sırlarını bilme ayrıcalığı size (imanlılara) verildi, ama onlara (imansızlara) verilmedi.” — Matta 13:11

İsa şöyle devam etti: “İşittiklerinize dikkat edin! [İşittiğiniz gerçeklere] Hangi ölçekle [düşünmek ve incelemek için kendinizi] verirseniz, aynı ölçekle [erdem ve bilgi] alacaksınız. Hatta [bunların üstüne] size [işitmek için] daha fazlası verilecek. — Markos 4:24 (Genişletilmiş Kutsal Kitap)

Tanrı’nın çocuklarının hepsi vahiy bilgisi alma hakkına ve ayrıcalığına sahiptir, fakat kafamıza değil yüreğimize gelen vahiy bilgisine acıkıp susamalıyız.

“Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.” — Matta 5:6

Bütün vahiy bilgisinin kaynağının Kutsal Ruh olduğunu farketmeliyiz ve O’na bakmalıyız (Yuhanna 16:13-14; 1. Korintliler 2:9-14).

O Beni yüceltecek. Çünkü Benim olandan alıp (kabul edip, faydalanıp) size bildirecek (ilan edecek, açıklayacak, aktaracak). — Yuhanna 16:14 (Genişletilmiş Kutsal Kitap)

Kutsal Kitap’ı bize açan Kutsal Ruh’tur. Kilisenin Büyük Öğretmeni ve vahiy bilgisinin yazarı O’dur. O’na dayanmalıyız ve O’ndan yardım istemeliyiz. Sadece Kutsal Ruh anlayışımızı canlandırabilir ve gerçeklerin vahyi ile ruhumuzu aydınlatabilir.

Vahiy bilgisi almak için Pavlus’un ettiği duaları bizde devamlı etmeliyiz.

Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. — 2 Timoteos 2:7

Efesliler 1:15-23 ruhsal bilgelik ve vahiy bilgisi için bir duadır.

Efesliler 3:14-21 içsel varlığımızda doğaüstü güç için bir duadır.

Filipililer 1:9-11 vahiy bilgisi için bir duadır.

Koloseliler 1:9-12 ruhsal anlayış için bir duadır.

Bunlar kilisenin vahiy bilgisi ve Tanrısal bilgeliği görerek yaşaması için Kutsal Ruh’un meshettiği dualardır.

Vahiy Tanrı sözünü derin derin düşünerek gelir.

Tanrı sözüyle beş şey yapmalıyız:  okumalıyız, çalışmalıyız, ağzımızla ilan etmeliyiz, derin derin düşünmeliyiz, ve itaat etmeliyiz.

Grekçe Yeni Antlaşma’da Tanrı Sözü için iki ayrı kelime kullanılır:

Logos yazılı sözün, yani Kutsal Kitap’ın tümüdür.

Rhema yüreğe esinlenmiş ve imanla ağzımızdan konuştuğumuz sözdür.

Öyle ise, iman işitmekten, ve işitmek Mesih’in kelamı (sözü — rhema) vasıtası ile olur. — Romalılar 10:17 (eski Kitabı Mukaddes)

Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü (rhema) alın. — Efesliler 6:17

Paylaş